NyRubrikAttForska
[wowslider id=”3″]

Implementera patientnära forskning i sjukvården
Sveriges landsting har enligt Hälso- och sjukvårdslagen ett uppdrag att medverka till finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete. Många kliniska prövningar är designade för primärvården, och själva prövningsarbetet ger fördjupad kompetens i systematik och kontrollerad uppföljning. Det gynnar de patienter som deltar i prövningen men ger också mervärden till andra patienter.
Nya kunskapsflöden och ökad kompetens
Att delta i forskning och utveckling och att ha kontakt med kollegor världen över höjer kompetensen hos vårdpersonalen. Den som själv har deltagit i klinisk forskning har övat sin kritiska förmåga och lärt sig forskningsmetodik, och har därför bättre kunskap i att värdera och vid behov implementera forskningskunskap, till nytta för patienterna. Nya kombinationstjänster ger möjlighet att delta i forskning i samband med det dagliga vårdarbetet.