Årsberättelser

Årsberättelse 2023

Styrelsen för
Svensk Mediehistorisk Förening
Org nr 802002-7093
får härmed avge
Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Svensk Mediehistorisk Förening
Årsberättelse för året 2023

Styrelsen

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande (t.o.m. årsmötet)
Bo Bernhardsson, ordförande (fr.o.m. årsmötet)
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsidan
Jan Örnéus, skattmästare
Tomas Odén, sekreterare
Anders Franck, årsboksredaktör
Maria Edström
Ulrika Holgersson
Gunnar Nygren
Emma Severinsson

Suppleanter
Ola Sigvardsson
Börje Sjöman (fr.o.m. årsmötet)
Morgan Svedlund
Göran Svensson (t.o.m. årsmötet)

Revisorer
Sanna Lindén
Ulf Eriksson

Revisorssuppleanter
Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney

Årsmöte

Årsmötet hölls i hörsalen på Tekniska Museet i Stockholm den 9 maj 2023. Ett 20-tal medlemmar hade infunnit sig och ytterligare några deltog via nätet.

Efter avtackningen hölls föredrag av vinnaren av föreningens uppsatspris och mottagarna av årets forskningsstipendier. Uppsatsvinnaren Lars Ljunggren berättade om medieuppmärksamheten i samband med avvecklingen av den svenska enklaven Wismar i norra Tyskland år 1903.

Mottagarna av forskningsstipendierna, Fredrik Strömberg och Martin Karlsson, berättade om sina arbeten om den framgångsrika svenska seriefiguren Adamson, respektive formerandet av den svenska etermediejournalistiken 1947-1960.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen via telefon och länk.

Medlemsstatistik

Vid utgången av 2023 hade föreningen 412 privata personer och 23 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Under året har tre medlemsbrev skickats ut via mail och med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen

Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner.

Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram.

Föreningen driver aktivt på för digitalisering av den svenska pressen, det mesta återstår att göra, och för att öppna och förbättra tillgången till SR:s och SVT:s arkiv. Detta för att underlätta historieforskning i allmänhet och bättre tillgängliggöra vår historia för såväl allmänhet som forskare.

En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Stipendier m.m.

Två stipendier för mediehistorisk forskning à 40 000 kronor delades ut 2023. Det ena mottog Martin Karlsson för projektet Receptionen av svensk etermediejournalistik i tidningen Journalisten 1947 – 1960. Martin är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet.

Det andra fick Fredrik Strömberg för projektet Adamson – Sveriges största serieexport. Fredrik är forskare, journalist, författare och ordförande för Seriearkivet.

Årets uppsatspris för bästa kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria - 10 000 kronor - tilldelades Lars Ljunggren vid Mittuniversitetet i Sundsvall för magisteruppsatsen Småstad och storpolitik – Wismarfrågan i tidningarna 1895–1905.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser. Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

Äventyr i etikbranschen

Torsdagen den 19 januari samtalade tidigare PO/MO Ola Sigvardsson och medieforskaren Torbjörn von Krogh vid ett möte på tidningen Dagens redaktion utifrån Olas bok Äventyr i etikbranschen

Utställningen ”News Flash” på Fotografiska

Tisdagen den 7 februari visade TT:s bildchef Tobias Röstlund utställningen News Flash och berättade om hur TT klarade att välja 300 bilder från de hundra år som gått sedan TT Nyhetsbyrån började distribuera nyheter.

Press Stopp i Malmö och Stockholm

Fredagen den 10 mars hölls, som ett samarrangemang med Skånes journalistseniorer, ett lunchmöte i Rådhuskällaren i Malmö. Anders Malmsten berättade utifrån sin färska bok Press Stopp om hur landsortspressen regerade i 100 år men havererade på sju år.

Måndagen den 3 april fick stockholmarna möjlighet att lyssna till Anders Malmsten vid ett möte på tidningen Dagens redaktion.

Bokmässan

Under hösten deltog vi på bokmässan i Göteborg (28 september – 1 oktober), där vi informerade om föreningens verksamhet, sålde böcker och rekryterade medlemmar.  Vi svarade också för tre föredrag på DELS-scenen: Sverker Jonsson om Göteborgs tidningshistoria – inte bara Segerstedt och Hjörne, Fredrik Strömberg om Adamson – Sveriges största serieexport och Maria Edström och Ulrika Lagerlöf Nilsson om Mediebilden av 60+.

Boksläpp Expanding Media Histories

Den 25 oktober arrangerade vi i Lund, tillsammans med Högre seminariet vid Institutionen för kommunikation och medier och Film och mediehistoriska seminariet, ett ”boksläpp” och seminarium, Expanding media histories.

Hädelser i medierna

Torsdagen den 2 november arrangerade vi ett seminarium om yttrandefrihet och blasfemilagstiftning, ett aktuellt och brännande ämne med tanke på koranbränningarna. Nils Funcke, journalist och yttrande- och tryckfrihetsexpert, gav en bakgrund till och exempel på uppmärksammade rättsprocesser kring blasfemi under 1900-talet.

I övrigt kunde flera av föreningens medlemmar synas och höras i radioprogram och webbseminarier och som skribenter i nya böcker inom det mediehistoriska området.

Årsbok

Mediehistorisk Årsbok 2023 utkom i mitten av maj som den fyrtionde i ordningen av föreningens årsböcker. Fram till föreningens namnbyte 2018 hette den Presshistorisk årsbok.
Boken innehöll elva artiklar och omfattade totalt 271 sidor. Redaktionsrådet har bestått av Anders Franck (redaktör), professor Ulla Carlsson, docent Jonas Harvard, fil dr Tobias Lindberg, docent Kristina Lundgren samt docent Birgitta Ney.

Årsberättelse 2022

Styrelsen för
Svensk Mediehistorisk Förening
Org nr 802002-7093
får härmed avge
Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Svensk Mediehistorisk Förening , org.nr 802002-7093, med säte i Stockholm.
Redovisningsvaluta är Svenska kronor.

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsida
Jan Örnéus, skattmästare
Tomas Oden, sekreterare
Anders Franck, årsboksredaktör
Maria Edström (fr.o.m. årsmötet)
Ulrika Holgersson
Gunnar Nygren
Emma Severinsson (fr.o.m. årsmötet)
Göran Svensson (t.o.m. årsmötet)

Suppleanter
Göran Svensson (fr.o.m. årsmötet)
Ola Sigvardsson
Morgan Svedlund
Emma Severinsson (t.o.m. årsmötet)

Revisorer
Sanna Lindén
Ulf Eriksson

Revisorssuppleanter
Staffan Sundin
Jens Karlsson

Valberedning
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney 

Årsmöte
Årsmötet hölls den 17 maj på Kungliga Biblioteket där vi fick en redogörelse för arbetet med digitalisering av tidningsarkivet. Stipendiaterna medverkade med korta anföranden. Ett 30-tal medlemmar deltog.

Styrelsen
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid två tillfällen via telefon och länk.

Medlemsstatistik
Vid utgången av 2022 hade föreningen 380 privata personer och 23 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post och via mail för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen
Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner. Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och sprid-ning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Väsentliga händelser

Stipendier mm
Årets tre stipendier för mediehistorisk forskning à 40 000 kronor tilldelades Kent Zetterberg för en studie om Nazitysklands bevakning av och protester mot den svenska pressen under andra världskriget, Malin Wahlstedt för ett projekt om hennes mormor, journalisten och författaren Viola Wahlstedt samt Vladimir Cotal San Martin för en studie om Chilebulletinen (1973–1991).

Årets uppsatspris för bästa kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria – 10 000 kronor tilldelades uppsatsen ”En kultur av män för män” av Marika Bäckman och Isa Pellbäck, framlagd på MKV-programmet vid Södertörns högskola.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang
Under våren genomfördes ett webbinarium om radions roll i vardagslivet och ett mycket välbesökt fysiskt seminarium om 1970-talets vänsterpress.

Under hösten deltog vi på bokmässan i Göteborg med tre föredrag på DELS-scenen och med en monter med information om föreningens verksamhet och bokförsäljning. I ett samarrangemang med Journalistutbildningen vid Lunds universitet uppmärksammades i december att utbildningen fyllde 30 år.

I övrigt kunde flera av föreningens medlemmar synas och höras i radioprogram och webbseminarier och som skribenter i nya böcker inom det mediehistoriska området.

Årsbok Mediehistorisk Årsbok 2022 utkom i mitten av maj som den trettionionde i ordningen av föreningens årsböcker, tidigare Presshistorisk årsbok fram till föreningens namnbyte 2018. Boken innehöll tolv artiklar och omfattade totalt 280 sidor.

Redaktionsrådet har bestått av Anders Franck (redaktör), professor Ulla Carlsson, docent Jonas Harvard, fil dr Tobias Lindberg, docent Kristina Lundgren samt docent Birgitta Ney.

Årsberättelse 2021

Styrelsen för
Svensk Mediehistorisk Förening
Org nr 802002-7093
får härmed avge
Årsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Svensk Mediehistorisk Förening , org.nr 802002-7093, med säte i Stockholm.
Redovisningsvaluta är Svenska kronor.

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsida
Jan örnneus, skattmästare
Tomas Oden, sekreterare
Anders Franck, årsboksredaktör
Gunnar Nygren fr om årsmöte
Fredrik Stiernstedt
Göran Svensson
Ulrika Holgersson

Suppleanter
Björn Asker t o m årsmöte
Ola Sigvardsson
Morgan Sved lund fr o m årsmötet
Emma Severinsson fr o m årsmötet
Gunnar Nygren t o m årsmötet

Revisorer
Sanna Linden
Ulf Eriksson

Revisorssuppleanter
Staffan Sundin
Jens Karlsson

Valberedning
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney
Maria Edström

Årsmöte
På grund av restriktionerna för möten i samband med coronapandemin hölls årsmötet digitalt via zoom onsdagen den 26 maj. Ett tjugotal medlemmar deltog.
Årsmötet bekräftade stadgeändringen av paragraf 2 angående föreningens syfte och uppgifter där följande tillägg gjordes: "(att) Följa utvecklingen inom tryckfrihet och yttrandefrihet."
Tomas Oden höll ett föredrag med rubriken "När förstakammarhögern bet i det sura äpplet - och det moderata skapade en samlad högerpress.
Årets stipendiater medverkade med korta anföranden.

Styrelsen
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid sex tillfällen via telefon och länk.

Medlemsstatistik
Vid utgången av 2021 hade föreningen 377 privata personer och 30 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.
Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen
Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens
och etermediernas historia, samt att samverka med andra institutioner, stiftelser
och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok, samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner. Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution, samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Väsentliga händelser

Stipendier mm
Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor a 25 000 kronor vardera tilldelades
Erik Fichtelius för studier om konsekvensneutralitetens dilemma och Mikael Berling och Fredrik Nejman för projektet "Löpsedelns uppgång och fall"
Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria a 10 000 kronor tilldelades Robin Andersson och Simon Appelqvist för studien "Luftskeppet Hindenburg som en uppblåst mediehändelse".
Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.
Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära
Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De
Svenska Historiedagarna.

Arrangemang
Coronapandemin präglade även 2021 års verksamhet och medförde bland annat att bokmässan blev inställd. Men föreningen har ändå kunnat genomföra ett antal arrangemang i såväl fysisk som digital form.
Under våren hölls två webbinarier. Den 23 mars diskuterade en sakkunnig panel vem som vann gratistidningskriget och den 3 maj fick vi en inblick i den göteborgska pressens historia i ett samarrangemang med publicistklubben Väst. Därtill kom det digitala årsmötet (se ovan).
Under hösten genomfördes tre samlingar som också gick att delta i via webben. Den 2 november presenterade Bo bernhardsson sin bok om tidningen Arbetet vid ett lunchmöte i Malmö, ett samarrangemang med Skånes Journalistseniorer. Den 15 november gjorde vi en djupdykning i reklamradions historia vid en samling i tidningen Dagens lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Och den 30 november uppmärksammade vi att det statliga presstödet fullt 50 år med ett panelsamtal i Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitet, ett samarrangemang med Publicistklubben Västra.
Det projekt om Vimmerbyspressens historia som föreningen stödde med anslag under 2020 resulterade i en utställning på Vimmerby kommuns museum under hösten 2021. Föreningens ordförande medverkade vid invigningen i september och deltog även i en paneldebatt om lokalpressens ställning och framtid.
I övrigt kunde flera av föreningens medlemmar synas och höras i radioprogram och webbseminarier, och som skribenter i nya böcker inom det mediehistoriska området.

Årsbok
Mediehistorisk Årsbok 2021 utkom i mitten av maj som den trettioåttonde i ordningen av föreningens årsböcker, tidigare Presshistorisk årsbok fram till föreningens namnbyte 2018. Boken innehöll elva artiklar och omfattade totalt 215 sidor.
Redaktionsgruppen har bestått av Anders Franck, (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Jonas Harvard, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgitta Ney, docent Birgit Petersson och FD Tobias Lindberg.

Årsberättelse 2020

Förvaltningsberättelse för året 2020

Allmänt om verksamheten

Ordinarie ledamöter   
Elisabeth Sandlund Gäfvert, ordförande
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsidan
Anna-Britt Benjour, skattmästare t o m årsmötet, därefter Jan Örnéus
Kristina Lundgren, sekreterare t o m årsmötet, därefter Tomas Odén
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör t o m maj 2020
Anders Franck, årsboksredaktör fr o m juni 2020
Johan Hirschfeldt t o m årsmötet
Eva Jais-Nielsen t o m årsmötet
Fredrik Stiernstedt
Göran Svensson fr o m årsmötet
Ulrika Holgersson fr o m årsmötet

Suppleanter
Björn Asker
Ola Sigvardsson
Göran Svensson t o m årsmötet
Karin Milles fr o m årsmötet
Gunnar Nygren fr o m årsmötet

Revisorer
Ulf Eriksson
Sanna Lindén

Revisorssuppleanter
Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney
Birgit Petersson t o m årsmötet, därefter Maria Edström

Årsmöte

På grund av restriktionerna för möten i samband med coronapandemin hölls årsmötet inte  som brukligt under våren, utan först den 5 oktober i Palmesalen, ABF-huset i Stockholm. Tjugo personer deltog fysiskt och sex personer via länk vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna.

Årsmötet beslöt även att anta en motion om tillägg till stadgarnas paragraf  2 ang. föreningens syfte och uppgifter enligt följande lydelse: ”(att) Följa utvecklingen inom tryckfrihet och yttrandefrihet.” Beslutet ska bekräftas vid en andra läsning av stadgarna i samband med årsmötet 2021.

Den sedvanliga stipendieutdelningen ersattes av korta anföranden på plats och via länk av årets stipendiater, som erhållit sina ekonomiska medel tidigare under våren.

Styrelsen

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen via telefon och länk.

Medlemsstatistik

Vid utgången av 2020 hade föreningen 394 privata personer och 27 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen

Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia, samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok, samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner.

Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution, samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Väsentliga händelser

Stipendier m.m.

Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor á 25 000 kronor vardera tilldelades
Christian Catomeris, Stockholm, för en studie av Ingrid Segerstedt-Wibergs journalistik, och
Bertholof Brännström, Umeå, för en skrift om tidskriften Musikens Makt.

Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria á 10 000 kronor tilldelades Eskil Westerlund, Lund, för hans masteruppsats ”Från publiker till partier: Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957 – 1976”.

Ett extra stipendium på 25 000 kronor har tilldelats förre pressarkivarien Ellinor Melander för sammanställning av material som belyser Pressarkivets samlingar och verksamhet.
Föreningen har beviljat ett projektanslag på 25 000 kronor för arbetet med utställningen ”Tidningsstaden Vimmerby” som är planerad att öppna 5 juni 2021.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

På grund av coronapandemins utbrott under tidig vår fick flera planerade arrangemang ställas in. Även andra program där föreningen brukar medverka i blev inställda, så som Bokmässan i Göteborg och De Svenska Historiedagarna.

Ett möte kunde dock hållas den 20 februari i Kungliga Bibliotekets hörsal, Stockholm, om ”Internet och de digitala medierna i mediehistorisk betydelse för vårt sätt att skriva (medie)historia”. Arrangemanget skedde i samarbete med KB, och därifrån deltog biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar, samt forskarna Rasmus Fleischer, Anna Orrghen och Fredrik Norén, med drygt fyrtiotalet åhörare i publiken.

I Malmö hölls den 21 oktober ett lunchmöte tillsammans med Skånes Journalistseniorer, Lund, där SMFs vice ordförande Åke Pettersson talade om hoten mot yttrandefrihet.

I övrigt kunde flera av föreningens medlemmar synas och höras i radioprogram och webbseminarier, och som skribenter i nya böcker inom det mediehistoriska området.

Årsbok

Mediehistorisk Årsbok 2020 med temat ”Användarombud och användarkommentarer”, utkom i mitten av maj som den trettiosjunde i ordningen av föreningens årsböcker, tidigare Presshistorisk årsbok fram till föreningens namnbyte 2018. Boken innehöll elva artiklar och omfattade totalt 190 sidor.  

Redaktionsgruppen har bestått av FD Torbjörn von Krogh, (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Jonas Harvard, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgitta Ney, docent Birgit Petersson och FD Tobias Lindberg.

Årsberättelse 2019

Förvaltningsberättelse för året 2019

Allmänt om verksamheten

Ordinarie ledamöter:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsidan
Anna-Britt Benjour, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör
Elin Gardeström
Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Fredrik Stiernstedt
Suppleanter:
Björn Asker
Ola Sigvardsson
Göran Svensson
Revisorer:
Ulf Eriksson
Sanna Lindén
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney
Birgit Petersson

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset/Studio 5, Stockholm, den 14 maj 2019 med sedvanliga årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid ett tillfälle via telefon.

Medlemsstatistik

Vid utgången av 2019 hade föreningen 362 privata personer och 27 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen

Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia, samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok, samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner.

Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution, samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Stipendier m.m.

Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor á 25 000 kronor vardera tilldelades Eva Åsén Ekstrand, Gävle, för Smålänningens Jul (1925 -) – en studie om tidskriftens förhållande till sin samtid och det offentliga rummet, medverkande författare och illustratörer, och Emil Stjernholm, Malmö, för Anslagstavlan – en studie om förmedlingen av audiovisuell samhällsinformation i svensk public service-television och SVTs roll som språkrör åt svenska myndigheter.

Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria á 10 000 kronor tilldelades Christine Sandal, Lund, för C-uppsatsen ”Gränslös mediering – Andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca.1890-1920, med utgångspunkt i tidskriften Efteråt”.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Nytryck av broschyren för medlemsvärvning och information om mediehistoriska arkiv har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

I Göteborg hölls ett seminarium den 2 april i Segerstedssalen, GU/Vasaparken om Knut Petersson, Torgny Segerstedts närmaste man, med medverkan av Tora Byström, P-A Jigenius och Lars-Åke Engblom.

I Stockholm hölls den 10 april ett seminarium i Studio 5, Radiohuset, om ”Journalister i litteraturen” och en ny biografi om Hilda Sachs, med medverkan av Arne König, Birgitta Ney, Kristina Lundgren och Ellinor Melander. Åke Pettersson var moderator.

Före årsmötet den 14 maj i Studio 5, Radiohuset i Stockholm, hölls ett seminarium om redaktionell transparens utifrån tre historiska exempel, med medverkan av medieforskarna Erik Edoff och Torbjörn von Krogh, samt journalisterna Tove Hanell och Anna Hedenmo. Birgitta Ney var moderator.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 26 -29 september delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med tre föredrag på DELS egen scen; Torbjörn von Krogh om årsbokens tema, transparens och insyn i medierna, och Birgitta Ney om journalisterna Vera von Kramer resp. Elin Brandell. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Helsingfors den 4 -5 september representerades föreningen av Henrika Zilliacus-Tikkanen som höll ett föredrag om digitaliseringen av den svenskspråkiga pressen i Finland.

Den 29 oktober hölls ett öppet möte i Bagarmossens Folkets Hus med föredrag av Birgitta Ney om Elin Brandelius, ett pennskaft i rösträttskampen.

PO:s 50-årsjubileum uppmärksammades med en programserie vid tre tillfällen – den 19 november i Göteborg samtalade nuvarande PO Ola Sigvardsson med tidigare PO Pär-Arne Jigenius och Torbjörn von Krogh som författat PO:s jubileumsskrift, den 20 november fortsatte Ola Sigvardsson och Torbjörn von Krogh till möte i Malmö, i samarrangemang med Skånes journalistseniorer, och den 26 november avslutades serien i Stockholm med Ola Sigvardsson, Torbjörn von Krogh och Lena Hörngren, tidigare ledamot i PON, Pressens Opinionsnämnd.

Årsbok

Mediehistorisk Årsbok 2019 med temat transparens i medierna, utkom i mitten av maj som den trettiosjätte i ordningen av föreningens årsböcker, men under det nya namnet Mediehistorisk årsbok efter föreningens namnbyte 2018. Boken innehöll tolv artiklar och omfattade totalt 216 sidor.  

Redaktionsgruppen har bestått av FD Torbjörn von Krogh, (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Jonas Harvard, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgitta Ney och docent Birgit Petersson.

Årsberättelse 2018

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsidan
Anna-Britt Benjour, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör
Elin Gardeström
Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Suppleanter:
Pär Nilsson
Ola Sigvardsson
Fredrik Stiernstedt
Revisorer:
Ulf Eriksson
Sanna Lindén
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney
Birgit Petersson
Göran Svensson

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset/Studio 5, Stockholm, den 23 april 2018 med sedvanliga årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning. Därutöver togs ett första beslut om ändring av stadgarna för att genomföra föreningens namnbyte till Svensk Mediehistorisk Förening.

Ett extra medlemsmöte genomfördes den 29 oktober i Finlandshuset för att bekräfta ändringen av stadgarna så att namnbytet kan genomföras vid årsskiftet 2018/19. Båda besluten var enhälliga.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid fyra tillfällen.

Medlemsstatistik

Föreningen hade vid utgången av 2018 341 enskilda och 30 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen

Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia, samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok, samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner.

Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution, samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Stipendier m.m.

Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor à 25 000 kronor vardera tilldelades
Lilian Öhrström för en studie om Dagens Nyheters projekt med en läsarombudsman under åren 2002-09, samt till Staffan Thulin för en studie om Piteå-Tidningen, dess överlevnad och dess grundare Salomon Salomonsson.

Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria à 10 000 kronor tilldelades Lars Wickman för hans masteruppsats om ”Pariskorrespondenten Claës Lundin. En studie av 1860-talets ’Pariserbref’ och mediesystem”.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Broschyrer för medlemsvärvning och om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Under året har styrelsemedlemmar deltagit i ett antal konferenser, bl. a om det demokratijubileum som planeras av olika institutioner för att uppmärksamma åren 1918-21 med den allmänna rösträttens införande i Sverige. Årsboksredaktören deltog i De svenska historiedagarnas årskonferens i Visby och informerade via vår grafiska samarbetspartner eddy.se ab:s bokbord om årsboken och föreningen samt värvade nya medlemmar.

Arrangemang

Föreningen arrangerade den 13 mars ett uppskattat seminarium i Lund om ”Journalister i litteraturen” vid Lunds universitets Språk och litteraturcentrum, med medverkan av Claes-Göran Holmberg, Arne König och Patrik Lundell, modererat av Åke Pettersson.

Vid ett möte på Historiska Museet den 23 maj presenterades Presshistorisk årsbok 2018 med Birgitta Ney som moderator och medverkan av redaktören Torbjörn von Krogh, samt skribenterna Erik Edoff och Karin Milles.

Den 11 september hölls ett seminarium i samarbete med Riksarkivet om vad som finns i Sveriges Pressarkiv och hur man söker i de olika arkiven och registren. Från föreningen medverkade Birgitta Ney, och från Riksarkivet Marie Lennersand och Nina Linder.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 27 -30 september delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med två föredrag på DELS egen scen; Torbjörn von Krogh om Carl Lindhagen som tidig mediekritiker, och Kristina Lundgren om Tora Garms reportage från den första revolutionstiden i Petrograd 1918. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes många mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett stort tillskott av nya medlemmar.

I samband med det extra medlemsmötet den 29 oktober i Finlandshuset hölls ett välbesökt (84 personer) seminarium i samarbete med Finlandsinstitutet om pressens bevakning av finska inbördeskriget 1918, med medverkan av forskaren Tobias Berglund och författaren/journalisten Niclas Sennerteg, modererat av Åke Pettersson. Hela seminariet spelades in och finns tillgängligt på hemsidan via YouTube.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2018 utkom i mitten av maj som den trettiofemte i ordningen, och i nytt format. Boken innehöll tolv artiklar och omfattade totalt 224 sidor. 

Redaktionsgruppen har bestått av FD Torbjörn von Krogh, (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgitta Ney och docent Birgit Petersson.

Årsberättelse 2017

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Birgitta Ney, vice ordförande och årsboksredaktör t o m den 9 maj
Elin Gardeström, skattmästare t o m den 9 maj
Anna-Britt Benjour, skattmästare fr o m den 9 maj
Kristina Lundgren, sekreterare
Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Åke Pettersson
Suppleanter:
Nina Linder
Pär Nilsson
Ola Sigvardsson
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör fr o m den 9 maj
Revisorer:
Jonathan Bexelius
Ulf Eriksson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgit Petersson
Göran Svensson

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Beskowsalen i ABF-huset, Stockholm, den 9 maj 2017 med sedvanliga årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning. Därefter berättade Göran Nilzén, Ann-Katrin Hatje, Lars Rumar och Göran Elgemyr om sina minnen av föreningens verksamhet i olika lokaler och under olika namn alltsedan SPF bildades 1947, då som Föreningen Sveriges Tidningsmuseum med uppgift att skapa ett presshistoriskt museum. Den avslutande jubileumsmåltiden intogs hos Två Grabbar och Kök, tidigare Restaurang Cirkeln.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen.

Frågan om att ersätta namnet Svensk Presshistorisk Förening med ett mer adekvat namn för en förändrad mediesituation har diskuterats under många år. Styrelsen har därför beslutat att föreslå årsmötet 2018 ett byte till namnet Svensk Mediehistorisk Förening.

Medlemsstatistik

Föreningen hade vid årsskiftet 320 enskilda medlemmar och 30 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Vid årsmötet ställdes en fråga om rabatterad familjeavgift, vilken styrelsen har diskuterat men beslutat att lämna utan åtgärd. Till skillnad från en återkommande medlemstidning kan en extra årsbok skänkas bort.

Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Stipendier m.m.

Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor à 25 000 kronor vardera tilldelades Lena Berggren, Umeå, för en studie av ultranationalistisk nyhetsrapportering i går och i dag, och Göran Jonsson, Stockholm, för en studie av Orkesterjournalen och dess förmåga till överlevnad från starten 1933 till att idag vara världens äldsta, ännu levande jazztidskrift.

Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria à 10 000 kronor tilldelades Johan Sundberg, Mittuniversitetet, för hans uppsats ”Propaganda under första världskriget. En kvalitativ analys av brittiska och tyska propagandaaffischer”.

Föreningens hemsida har nylanserats med ny design under våren 2017, och därefter fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Broschyrer för medlemsvärvning och om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Under året har styrelsemedlemmar deltagit i ett antal konferenser, bl. a om det demokratijubileum som planeras av olika institutioner för att uppmärksamma åren 1918-21 med den allmänna rösträttens införande i Sverige. Styrelsen var också representerad på konferensen "Världslitteraturen och dess svenska röster" arrangerad av Svenskt översättarlexikon och Kungl. Vitterhetsakademien. Av presshistoriskt intresse är att journalister som översättare av romaner och noveller i tidningarna inte har studerats. Flera styrelseledamöter är också medlemmar av det nybildade mediehistoriska nätverket med hemvist vid Stockholms universitet.

Arrangemang

Föreningen arrangerade den 29 mars ett uppskattat besök på Marabouparkens utställning ”Upphovsmannen är en kvinna” om tre banbrytande kvinnliga pressfotografer, Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad, med ett inledande samtal mellan Elisabeth Sandlund  och Ragnhild Haarstad som berättade om sina minnen från bl a tiden på Svenska Dagbladet.

I samband med årsmötet den 9 maj gavs en minneskavalkad av Göran Nilzén, Ann-Katrin Hatje, Lars Rumar och Göran Elgemyr om föreningens verksamhet under de år som gått sedan bildandet 1947.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 27 september – 1 oktober delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med två föredrag på DELS egen scen; Kristina Lundgren om ”Journalister, frihet och demokrati i presshistorien”, och Elisabeth Sandlund om
”Emanuel Björck, en stridbar publicist”. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes många mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Borås den 6 - 8 oktober representerades SPF av Jonas Ohlsson, JMG/Göteborgs universitet, med ett föredrag om Borås Tidning och dagens mediemarknad.

Den 24 oktober hölls ett möte i Radiohuset/Studio 5 med Lars Gunnar Erlandson som talade om sin nya bok Utrikeskorrespondenterna – Från runsten till Twitter, där han beskriver utrikesrapporteringens historia i svenska medier.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2017 utkom i mitten av april som den trettiofjärde i ordningen. Boken innehöll nio artiklar och omfattade totalt 140 sidor.

Redaktionsgruppen har bestått av docent Birgitta Ney (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.

Vid årsmötet i maj tillträdde FD Torbjörn von Krogh som redaktör för årsbokens kommande utgivning.

Årsberättelse 2016

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Lars-Åke Engblom, ordförande t o m årsmötet den 17 maj
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, vice ordförande, ordförande fr o m den 17 maj
Elin Gardeström, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Birgitta Ney, årsboksredaktör, vice ordförande fr o m den 17 maj
Anders Franck, ordinarie fr o m den 17 maj
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen, ordinarie fr o m den 17 maj
Pär-Arne Jigenius
Åke Pettersson
Suppleanter:
Anna Britt Benjour
Nina Linder
Pär Nilsson
Revisorer:
Jonathan Bexelius
Ulf Eriksson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Tobias Lindberg, sammankallande
Gudrun Hjelte
Sverker Lindström

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Beskowsalen i ABF-huset, Stockholm, den 17 maj 2016.
Efter årsmötesförhandlingarna följde fyra föredrag i anknytning till årets jubileum av ”Tryckfrihetsförordningen 250 år”, med Johan Hirschfeldt, Lars-Åke Engblom, Dag Nordmark och Kristina Lundgren. Kvällen avslutades med samkväm.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden samt ett tilläggsmöte per capsulam. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen.

Medlemsstatistik

Föreningen hade vid årsskiftet 340 enskilda medlemmar och 30 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregående år då vi hade 318 enskilda medlemmar.

Stipendier

Styrelsen beslöt i år att utdela tre mediehistoriska stipendier om 25 000 kronor vardera, vilka tillföll Arianna Bommarco för en studie av Alma Haag, en av Sveriges första kvinnliga pressfotografer, Bo Bernhardsson för en studie av de olika aktörerna kring nedläggningen av Arbetet år 2000, samt Torbjörn von Krogh för en studie av Carl Lindhagen som mediekritiker.
 
Förra årets nyinstiftade stipendium om 10 000 kronor för kandidat- eller magisteruppsatser i mediehistoria fick inga sökande i år, varför ingen utdelning skedde.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser. Under hösten har sidan varit föremål för viss omgörning och en övergång till fortsatt drift i föreningens egen regi.

Broschyrer för medlemsvärvning och om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

Den 7 april hölls ett första seminarium i årets serie om tidskrifter, med rubriken ”Pressen som går bra? Nedslag i veckopress och tidskrifter under hundra år”. Birgitta Ney talade om de första mediedrottningarna på 1920-talet, Kjell Åkerlund om tidningskungen Erik Åkerlund, Anette Johanssons bidrag om Hemmets Journals utveckling från starten 1921 till dagens HJ på nätet, lästes upp då AJ blivit förhindrad att närvara, Eva Jais Nielsen talade om magasinspressens form- och layoutmässiga utveckling, och Tobias Lindberg om bildtidningen SE, samt en lägesrapport om veckopressens situation idag. Kristina Lundgren modererade och höll samman programmet med en översiktlig kronologi.

I samband med årsmötet den 17 maj gavs fyra korta föredrag med anknytning till 250-årsjubiléet av tryckfrihetsförordningen, under rubriken “Alla dessa tidningar”. Johan Hirschfeldt gav en kort bakgrund till TF 1766, därefter följde några exempel på vad tidningarna innehöll i mitten av 1700-talet med Dag Nordmark som berättade om Carlstads Wecko-Tidningar, Lars-Åke Engblom om Götheborgske Spionen och Kristina Lundgren om Carlscrona Weckoblad med dess unika tre generationer av kvinnor som ansvariga utgivare.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 22-25 september delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med två föredrag på DELS egen scen; Birgitta Ney talade under rubriken ”Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator”, och Lars-Åke Engblom om ”Götheborgske Spionen – ett barn av tryckfriheten”. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes många mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett gott tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Karlskrona den 30 september–2 oktober bidrog Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom med ett föredrag i anknytning till 250-årsjubileet av tryckfrihetsförordningen, med fokus på Götheborgske spionen och Carlscrona Weckoblad.

Den 16 oktober höll föreningen ett seminarium i Kristianstad tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet, och Elisabeth Sandlund talade då om pressen i Kristianstad och vår donator Emanuel Björck/Kristianstad läns tidning. Åke Pettersson ledde ett samtal med utrikesreportern Tina Thunander, i samarrangemang med PK Södra, medan Gustaf Hellström uppmärksammades i sin roll som utrikesreporter och ordförande för svenska PEN under åren 1936-43.

Den 30 november hölls ett seminarium i Stockholm om ”Fackets tidningar, en historia om ombudsmän, journalister och kommunikatörer”, som en fortsättning på årets serie om tidskrifter. Birgitta Ney inledde med en översikt av det rudimentära forskningsläget och läste upp en minnesberättelse om redaktionellt arbete på Metallarbetaren av Gudrun Hjelte. Åke Pettersson ledde därefter ett panelsamtal om tidningarnas roll – i går, i dag och i morgon. Panelen bestod av Helle Klein, Liv Beckström och Sverker Tirén.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2016 utkom i mitten av april som den trettiotredje i ordningen. Boken innehöll tio artiklar och omfattade totalt 142 sidor.

Redaktionsgruppen har bestått av docent Birgitta Ney (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.

Under hösten har ny redaktör för årsboken utsetts för att efterträda avgående Birgitta Ney. Torbjörn von Krogh tillträder som redaktör vid årsmötet 2017, med arbetet för årsboken 2018.

Årsberättelse 2015

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Lars-Åke Engblom, ordförande
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, vice ordförande
Elin Gardeström, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Birgitta Ney, årsboksredaktör
Johan Hirschfeldt
Pär-Arne Jigenius
Maria Nordström
Åke Pettersson
Suppleanter:
Anders Franck
Eva Jais-Nielsen
Niklas Lindstedt
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Tobias Lindberg, sammankallande
Gudrun Hjelte
Sverker Lindström

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset, Studio 4, Stockholm, den 19 maj 2015. Efter årsmötesförhandlingarna talade Johan Hirschfeldt om "250 år sedan den första tryckfrihetsförordningen - några nedslag på vägen", och kvällen avslutades med samkväm.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

Medlemsstatistik

Föreningen hade vid årsskiftet 318 enskilda medlemmar och 35 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregående år då vi hade 294 enskilda medlemmar.

Stipendier

Årets mediehistoriska stipendier om 25.000 kronor vardera tilldelades Ann-Katrin Hatje för en studie om ”När det var straffbart att driva med kristna ritualer i svensk television”, och Einar Korpus för en pilotundersökning inför ett större projekt om svensk reklamhistoria. 16 ansökningar hade inkommit till årets stipendieutlysning.

För första gången utdelades också ett nyinstiftat stipendium om 10 000 kronor för kandidat- eller magisteruppsatser i mediehistoria. Årets stipendium gick till Malte Nordlöf, Linnéuniversitetet, för en uppsats om medierapporteringen kring Dag Hammarskjöld som människa och symbol vid dennes död 1961.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Broschyren om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

Vid Mediedagarna i Göteborg, MEG15, den 5-6 mars deltog Anders Franck och Pär-Arne Jigenius med en programpunkt i Göteborgs Universitets monter, på temat ”Vad kan vi lära oss av historien i dagens mediekris?”, ett tema som sedan återkom vid två tillfällen under våren.

Den 16 mars bjöd TAM-arkivet i Alvik, Traneberg på ett studiebesök för föreningens medlemmar, med demonstration av vad som där finns av intresse för presshistoriker.

Den 8 april hölls ett seminarium med lunch på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg, med medverkan av Lennart Weibull, Annika Bergström och Pär-Arne Jigenius på temat ”Vad kan vi lära oss av historien i dagens mediekris?”. Det var ett samarrangemang med Göteborgs universitet. Samma dag, den 8 april talade Clas Barkman om sin bok Mina chefredaktörer. DN 1968-2014 i Tidningen Visions lokaler, Kungsgatan i Stockholm.

Den 20 april ledde Åke Pettersson ett seminarium på Moriskan i Malmö med Bertil Torekull, Lars-Åke Engblom och Annika Bergström på vårens tema, ”Vad kan vi lära oss av historien i dagens mediekris?”. Seminariet var ett samarrangemang med Publicistklubben i Malmö.

I samband med årsmötet den 20 maj talade Johan Hirschfeldt om ”250 år sedan den första tryckfrihetsförordningen – några nedslag på vägen”.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 24-27 september deltog föreningen med en egen monter inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde och med två föredrag på DELS egen scen; Birgitta Ney om världsreportern Ida Bäckman samt Kristina Lundgren om Ada Nilsson och Tidevarvet. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom höll även föredrag på Göteborgs Universitets scen, Engblom om yttrandefriheten under andra världskriget. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes över 200 mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett gott tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Tallinn den 2-4 oktober representerade Merja Ellefsen, Umeå universitet, vår förening med ett föredrag om ”Det vindpinade landet – historietolkning, förbjudet förflutet och medierade minnen”.

Den 26 oktober talade Göran Elgemyr i Radiohusets Studio 3 om ”Yttrandefriheten i radio” och Sveriges Radios förhållande till kontroversiella ämnen.

Den 30 november talade Elisabeth Sandlund på årsdagen av Tidningen Dagens födelse 1945 om tidningens tillblivelse och dramatiska tid fram till idag. Föredraget hölls på Dagens redaktion med tillfälle att bläddra i de första utgåvorna.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2015 utkom i mitten av april som den trettioandra i ordningen. Boken innehöll tio artiklar och omfattade totalt 160 sidor. Redaktionsgruppen har bestått av Birgitta Ney (redaktör), Lars-Åke Engblom, Kristina Lundgren, Gunilla Lundström, Birgit Petersson och Per Rydén.

Årsboksredaktören Birgitta Ney har deltagit i en kurs arrangerad av TT om bildrättigheter och i Kungliga Bibliotekets internationella konferens om bl.a. digitalisering av nyhetsmedier.

Årsberättelse 2014

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordförande:
Lars-Åke Engblom
Vice ordförande:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert
Ordinarie ledamöter:
Elin Gardeström, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Mia Bjelkholm
Johan Hirschfeldt
Pär-Arne Jigenius
Birgitta Ney
Åke Pettersson
Suppleanter:
Anders Franck
Eva Jais-Nielsen
Niklas Lindstedt
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Tobias Lindberg
Ami Lönnroth
Lena Wennberg, sammankallande

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset, Studio 5, Stockholm, den 14 maj 2014. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett panelsamtal på temat "Att skriva mediememoarer" med Christina Jutterström, Sam Nilsson och Arne Ruth, samt Åke Pettersson som samtalsledare.

Styrelse, medlemsstatistik

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Föreningen hade vid årsskiftet 294 enskilda medlemmar och 36 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Verksamhet

Årets mediehistoriska stipendier om 25.000 kronor vardera tilldelades Anette Johansson för en studie över Hemmets Journal och utvecklingen från starten 1921 till dagens digitala magasinsvärld, samt Kjell Åkerlund för en studie om "Erik Åkerlund - en bortglömd pressgigant".

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på pressklipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom press och övriga medier. Då materialet numera är digitalt tillgängligt och inte längre efterfrågas via Pressarkivet, har prenumerationen avslutats vid årsskiftet 2014/15, vilket då samtidigt innebär en minskad årlig utgift om 60 000 kronor.

Föreningens ordförande Lars-Åke Engblom har tillsammans med Maria Nordström vid Riksarkivet framställt en broschyr om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, hur man går tillväga och vilka förutsättningar som gäller, etc. Broschyren delades ut vid Bokmässan och har även skickats ut till alla medlemmar. Den finns också på SPFs hemsida.

Föreningen är från och med i år medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser

Arrangemang

Föreningens ordförande Lars-Åke Engblom deltog i Mediedagarna i Göteborg den 6-7 mars. I samband med årsmötet anordnades ett panelsamtal på temat ”Att skriva mediememoarer” med Christina Jutterström, Sam Nilsson och Arne Ruth, samt Åke Pettersson som samtalsledare.

Vid årets Bokmässa i Göteborg den 25-28 september deltog föreningen med en egen monter inom DELSs utställningsområde, och med tre föredrag vid DELS egen scen (Birgitta Ney om Vera von Kræmer, Kristina Lundgren om Else Kleen och Lars-Åke Engblom om A C Lindblad). Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida under mässdagarna. Med tillkomsten av nya medlemmar och försäljning av böcker och annat material får deltagandet betraktas som en lyckad aktivitet för att sprida kännedom om föreningen.

Den 5 november anordnades en programkväll på Kungliga biblioteket med visning av KBs arkiv inkl. SMDB (Svensk MedieDataBas) och mikrofilmsalens nya digitala tidningsarkiv, samt föredrag av Birgit Petersson om hennes nya bok, Brodjaga – luffare och journalist. En biografi över Alma Braathen. Därtill KBs egen utställning om "När kriget kom till Sverige. Föreställningar om första världskriget 1914-1918", med en hel del mediematerial. Gidlunds förlag bidrog med avslutande förfriskningar.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2014 utkom i mitten av april som den trettioförsta i ordningen. Den innehöll åtta artiklar och omfattade totalt 120 sidor. Redaktionsgruppen har bestått av Birgitta Ney (redaktör), Lars-Åke Engblom, Kristina Lundgren, Gunilla Lundström, Birgit Petersson och Per Rydén.

Årsberättelse 2013

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordförande:
Lars-Åke Engblom
Vice ordförande:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert
Ordinarie ledamöter:
Mia Bjelkholm
Lars Ilshammar
Johan Jarlbrink
Lena Wennberg, skattmästare
Kristina Lundgren, vice sekreterare
Gunilla Lundström, sekreterare
Åke Pettersson
Suppleanter:
Johan Hirschfeldt
Niklas Lindstedt
Birgitta Ney
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Ami Lönnroth, sammankallande
Louise Brodin
Tobias Lindberg
Rolf Olson

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum på fackförbundet Vision den 29 maj 2013. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett panelsamtal på temat "Ansvar och god sed i medierna - nya grepp i Sverige och Europa", mellan Nils Funcke, sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, Jeanette Gustafsdotter, VD för Utgivarna, Torbjörn von Krogh, föreståndare SIM(o), och Ola Sigvardsson, PO, med Johan Hirschfeldt som moderator.

Stipendier m.m.

Under året utdelades två mediehistoriska stipendier om 25.000 kronor till Peter Dahlén, för en studie om radioreportern Manne Berggren, och Arne Järtelius, för en studie om utrikeskorrespondenten Martha Larsson.

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på pressklipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom press och övriga medier.

Föreningen har genomfört en inventering av ett 20-tal tidningsföretags historiska handlingar för att få en överblick av arkivsituationen på tidningarna och som underlag för kommande initiativ på detta område tillsammans med Riksarkivet/Pressarkivet och Tidningsutgivarna.

Föreningens hemsida har fått en ny utformning och fortlöpande uppdaterats med information om föreningen, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Arrangemang

Årets första arrangemang hölls den 23 april på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg tillsammans med Göteborgs universitet, på temat ”Hur mår den berättande journalistiken idag: är den på väg ut när tidningarna får sämre ekonomi och krymper formaten – eller är det den som ska rädda tidningarna?”. Kristina Lundgren, docent i journalistik på Södertörns högskola och styrelseledamot i SPF, inledde med en presshistorisk bakgrund, varpå Tobias Regnell, förlagsredaktör för Magasinet Filter, och Marie Branner, frilansjournalist och lärare på JMG, talade om villkoren för berättande journalistik idag.

Den 15 oktober anordnade föreningen ett seminarium i Gävle tillsammans med medieforskare vid Högskolan i Gävle på temat ”Presshistoriska spår”. Birgitta Ney (redaktör för presshistorisk årsbok) inledde med sin egen forskning om journalistminnen, varpå medieforskarna Eva Ekstrand berättade om kvinnopolitiska tidskrifter, Mats Hyvönen om lokala mediers meningsproduktion och Per Vesterlund om Harry Schein i mediearkiven. Dessutom medverkade Lisa Engström från Arkiv Gävleborg och Dan Lorén från Länsmuseet Gävleborg.

Årets sista arrangemang hölls den 27 november i Radiohusets Studio 4 på temat ”1914 –svenska medier, journalistiken och kriget”, med nio korta föredrag om olika aspekter på mediesituationen under krigsåren: Kristina Lundgren inledde om tiden kring 1914 i Sverige och utomlands, Nils Funcke talade om krig, fred och tryckfrihet, Jarl Torbacke om det tyska inflytandet på svensk opinionsbildning under första världskriget, Örjan Romefors om världskrigskommenterande satirteckningar i Naggen, Lars-Åke Engblom om S-redaktören som höll på fel häst, Birgitta Ney om tre kvinnor som krigskorrespondenter, Johan Hirschfeldt om Hvar 8:e Dags och Vecko-Journalens konkurrens om läsarna med bilder från kriget, Åke Pettersson om radions absoluta barndom då avlyssning spelade stor roll samtidigt som radion som medium fick en knuff framåt, samt Ann-Charlotte Gyllner om journalfilmer från arkiven.

Föreningen deltog också i Mediedagarna i Göteborg den 7-8 mars tillsammans med Nordicom och SIM(o), med utställning och försäljning av föreningens material.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2013 utkom i mitten av april som den trettionde i ordningen. Den innehöll sex artiklar och omfattade totalt 94 sidor, medpositivt mottagande i bl.a. Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Redaktionsgruppen bestod av docent Birgitta Ney (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.

Årsberättelse 2012

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordförande:
Lars-Åke Engblom
Vice ordförande:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert
Ordinarie ledamöter:
Mia Bjelkholm
Lars Ilshammar
Johan Jarlbrink
Kristina Lundgren, vice sekreterare
Gunilla Lundström, sekreterare
Åke Pettersson
Lena Wennberg, skattmästare
Suppleanter:
Johan Hirschfeldt
Niklas Lindstedt
Birgitta Ney
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Ami Lönnroth, sammankallande
Rolf Olson
Jan Hjert
Louise Brodin

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum på Södertörns högskola den 24 maj. Före årsmötet arrangerades seminariet ”Murvlar och journalister berättar om jobbet”, ett samarrangemang med journalistikämnet vid högskolan. Birgitta Ney och Jan Hjert medverkade och därefter presenterades den nya boken Murvelminnen av Seniorjournalisternas ordförande Östen Johansson.

Stipendier m.m.

Under året har två mediehistoriska stipendier delats ut, ett till Sophie Elsässer, Lund, för en studie om Expressen och konsumentjournalistiken under 1970-talet, och ett till Michael Forsman, Stockholm, för en studie om den presshistoriska debatten och interna turbulensen kring moderniseringen av Sveriges Radio 1986-1990.

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på pressklipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom press och övriga medier.

Styrelsen har påbörjat en inventering av vilka arkiv och liknande som finns på ett antal tidningsföretag.

Arrangemang

Föreningen deltog i den första MEG-mässan (Mediedagarna i Göteborg) den 8-9 mars i en gemensam monter med Sim(o), SOM-institutet, Nordicom, Demokratiinstitutet och Juridisk reportagebyrå. Föreningen arrangerade även ett seminarium på temat Torgny Segerstedt och annonsbojkotten mot GHT med Lars-Åke Engblom och Britt-Marie Mattsson som medverkande.

”Historieskrivning, makt och medier” var rubriken för ett seminarium den 22 mars, på Myntkabinettet i samverkan med Sim(o) och med Patrik Lundell, Åsa Linderborg, Lars-Åke Engblom och Lars Ilshammar som medverkande.

Tillsammans med Danmarks mediemuseum i Odense och Norsk Pressehistorisk Forening ordnades en nordisk konferens på Mediemuseet i Odense den 8 och 9 november förening på temat: Är partipressen i Norden död eller levande? Seminariet samlade 32 deltagare från samtliga nordiska länder, varav 10 från Sverige, och innehöll femton föredrag och presentationer med efterföljande diskussioner. Den 6 december, dagen före premiären, hade föreningens medlemmar möjlighet att bevista en förhandsvisning av Jan Troells Segerstedt-film, ”Dom över död man”, på Rigoletto i Stockholm. Visningen följdes av ett samtal, på scenen och i radioprogrammet Publicerat, som leddes av Åke Pettersson och där Svante Löfgren bl.a. berättade personliga minnen av miljön kring Torgny Segerstedt och hans familj. Vidare medverkade Elisabeth Sandlund, Kent Zetterberg och Lars-Åke Engblom.

Årsbok

Presshistorisk årsbok 2012 utkom i mitten av april som den tjugonionde i ordningen. Den innehöll 11 artiklar och omfattade totalt 194 sidor. Redaktionsgruppen bestod av FD Ellinor Melander (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.