Stadgar

Stadgar för Svensk Mediehistorisk Förening

Stadgar antagna vid årsmötet i Föreningen Pressarkivets vänner den 2 juni 1999 och vid en extra föreningsstämma i samma förening den 11 november 1999 samt första gången reviderade vid årsmötet den 30 maj 2001. Stadgarna godkändes slutgiltigt efter årsmötet den 29 maj 2008, med revidering avseende föreningens namn vid årsmöte den 23 april 2018 samt medlemsmöte den 29 oktober 2018.

§ 1 Föreningens namn är Svensk Mediehistorisk förening. Mellan åren 1999 och 2018 var föreningens namn Svensk Presshistorisk Förening som utgjorde en direkt fortsättning på sin föregångare Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum (bildad 1947) och Föreningen Pressarkivets Vänner (bildad 1975).

§ 2 Föreningen har till uppgift att:

• Stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia.
• Utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia.
• Verka för god arkivvård hos pressens och etermediernas arkivbildare.
• Stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv vid Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution.
• Samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia.

§ 3 Föreningens medlemmar utgörs av företag, organisationer, institutioner och enskilda med intresse för pressens och etermediernas historia.

§ 4 Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret. Årsmöte skall hållas senast under juni månad. Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelsen eller då framställan därom gjorts av minst tio föreningsmedlemmar. Kallelse skall utsändas skriftligen till medlemmarna senast tre veckor före utsatt tid. På extra möte får inga andra ärenden förekomma än de i kallelsen angivna.

Möte med föreningen öppnas av ordförande, vice ordförande eller den som styrelsen utser. Över förhandlingarna skall föras protokoll. Vid votering har varje medlem en röst oberoende av om medlemmen utgörs av företag, organisation, institution eller enskild. Beslut fattas, utom när det gäller föreningens upplösning eller stadgeändring (§ 9), med enkel majoritet. Beslut sker öppet om medlem ej påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.
2. Mötets behöriga utlysande.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse.
4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgift.
8. Val av ordförande och vice ordförande.
9. Val av ytterligare sju styrelseledamöter och tre suppleanter. Så långt möjligt skall dessa representera föreningens fyra medlemskategorier (§ 3).
10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
11. Val av valberedning.
12. Övriga frågor.

§ 6 Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassaförvaltare och eventuella andra funktionärer som kan visa sig nödvändiga.

§ 7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i dennes ställe av vice ordföranden. Är båda dessa förhindrade och sammanträde anses oundgängligen påkallat må tre medlemmar i förening med sekreteraren kalla till sammanträde.

§ 8 Styrelsen förvaltar föreningens medel. Föreningens firma tecknas gemensamt av skattmästare och ordförande eller annan ledamot som styrelsen utser. Senast i mars skall protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna.

§ 9 Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda mötena skall minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras i enlighet med föreningens uppgift.