Om föreningen

Svensk Mediehistorisk Förening fick namnet Svensk Presshistorisk Förening 1999. Tjugo år senare, 2019, ändrades namnet till Svensk Mediehistorisk Förening för att ytterligare markera att föreningens verksamhet och uppgifter väsentligt breddats. Men föreningen har sina rötter i Föreningen Sveriges Tidningsmuseum som bildades 1947 med uppgift att skapa ett presshistoriskt museum.


Senare ändrades namnet till Föreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum. Därmed ville man markera att man inte bara samlade in föremål utan också arkiv. Av ekonomiska skäl måste föreningen upphöra 1974. De insamlade föremålen återlämnades till ägarna eller överlämnades till Nordiska museet. Arkiven och biblioteket överfördes till Riksarkivet, där materialet togs om hand inom en nyskapad enhet med namnet Sveriges Pressarkiv. För att försöka säkra den fortsatta nära kontakten mellan pressarkivet och tidningsvärlden bildades Föreningen Pressarkivets Vänner.

Bokföring och medlemsregister sköts via Tidningsutgivarna. År 1999 ändrade föreningen namn till Svensk Presshistorisk Förening för att därmed markera att föreningens verksamhet och uppgifter väsentligt breddats. Av samma skäl ändrades namnet åter en gång 2019, eftersom föreningen intresserar sig för alla typer av mediers historia.

Styrelsen Styrelsen väljs för ett år i taget och består av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens sammansättning skall så långt möjligt representera föreningens olika medlemskategorier.

Svensk Mediehistorisk Förening har till uppgift att...