Årsmötet uppskjutet, men verksamhetsberättelsen här

Svensk Mediehistorisk Förening
Org. nr 802002-7093

Förvaltningsberättelse för året 2019

Allmänt om verksamheten

Ordinarie ledamöter:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, ordförande
Åke Pettersson, vice ordförande och redaktör för hemsidan
Anna-Britt Benjour, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör
Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Fredrik Stiernstedt

Suppleanter
Björn Asker
Ola Sigvardsson
Göran Svensson

Revisorer
Ulf Eriksson
Sanna Lindén

Revisorssuppleanter
Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning
Lars-Åke Engblom, sammankallande
Birgitta Ney
Birgit Petersson
Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset/Studio 5, Stockholm, den 14 maj 2019 med sedvanliga årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning.
Styrelsen
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid ett tillfälle via telefon.

Medlemsstatistik

Vid utgången av 2019 hade föreningen 362 privata personer och 27 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.
Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post för att informera alla medlemmar om föreningens pågående verksamhet.

Främjande av ändamålen

Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och etermediernas historia, samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens och etermediernas historia. Detta har under året främst skett genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok, samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och institutioner.

Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller till annan lämplig arkivinstitution, samt att i övrigt verka för god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.

Väsentliga händelser

Stipendier m.m.

Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor á 25 000 kronor vardera tilldelades
Eva Åsén Ekstrand, Gävle, för Smålänningens Jul (1925 -) – en studie om tidskriftens förhållande till sin samtid och det offentliga rummet, medverkande författare och illustratörer, och Emil Stjernholm, Malmö, för Anslagstavlan – en studie om förmedlingen av audiovisuell samhällsinformation i svensk public service-television och SVTs roll som språkrör åt svenska myndigheter.

Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i mediehistoria á 10 000 kronor tilldelades Christine Sandal, Lund, för C-uppsatsen ”Gränslös mediering – Andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca.1890-1920, med utgångspunkt i tidskriften Efteråt”.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Nytryck av broschyren för medlemsvärvning och information om mediehistoriska arkiv har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

I Göteborg hölls ett seminarium den 2 april i Segerstedssalen, GU/Vasaparken om Knut
Petersson, Torgny Segerstedts närmaste man, med medverkan av Tora Byström, P-A Jigenius
och Lars-Åke Engblom.

I Stockholm hölls den 10 april ett seminarium i Studio 5, Radiohuset, om ”Journalister i litteraturen” och en ny biografi om Hilda Sachs, med medverkan av Arne König, Birgitta Ney, Kristina Lundgren och Ellinor Melander. Åke Pettersson var moderator.

Före årsmötet den 14 maj i Studio 5, Radiohuset i Stockholm, hölls ett seminarium om redaktionell transparens utifrån tre historiska exempel, med medverkan av medieforskarna Erik Edoff och Torbjörn von Krogh, samt journalisterna Tove Hanell och Anna Hedenmo. Birgitta Ney var moderator.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 26 -29 september delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med tre föredrag på DELS egen scen; Torbjörn von Krogh om årsbokens tema, transparens och insyn i medierna, och Birgitta Ney om journalisterna Vera von Kramer resp. Elin Brandell. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Helsingfors den 4 -5 september representerades föreningen av Henrika Zilliacus-Tikkanen som höll ett föredrag om digitaliseringen av den svenskspråkiga pressen i Finland.

Den 29 oktober hölls ett öppet möte i Bagarmossens Folkets Hus med föredrag av Birgitta Ney om Elin Brandelius, ett pennskaft i rösträttskampen.

PO:s 50-årsjubileum uppmärksammades med en programserie vid tre tillfällen – den 19 november i Göteborg samtalade nuvarande PO Ola Sigvardsson med tidigare PO Pär-Arne Jigenius och Torbjörn von Krogh som författat PO:s jubileumsskrift, den 20 november fortsatte Ola Sigvardsson och Torbjörn von Krogh till möte i Malmö, i samarrangemang med Skånes journalistseniorer, och den 26 november avslutades serien i Stockholm med Ola Sigvardsson, Torbjörn von Krogh och Lena Hörngren, tidigare ledamot i PON, Pressens Opinionsnämnd.

Årsbok

Mediehistorisk Årsbok 2019 med temat transparens i medierna, utkom i mitten av maj som den trettiosjätte i ordningen av föreningens årsböcker, men under det nya namnet Mediehistorisk årsbok efter föreningens namnbyte 2018. Boken innehöll tolv artiklar och omfattade totalt 216 sidor.

Redaktionsgruppen har bestått av FD Torbjörn von Krogh, (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Jonas Harvard, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgitta Ney och docent Birgit Petersson.

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.